Loading...

ประวัติ

และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบข้าพเจ้าว่า “จงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่อง”

ฮาบากุก 2 : 2
คริสตจักรร่วมนิมิตได้รับการทรงนำจากพระเจ้าผ่านทาง ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน โดยมีพี่น้องที่รัก และเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าผ่านทางท่าน และได้มารวมตัวกันเพื่อนิมิตอันเดียวกัน คือ นำคนไทยอย่างน้อย 6 ล้านคน มาเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าโดยร่วมมือกับคริสตจักรต่างๆ ที่ออกพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า
เมื่อทา่น ศจ. นิรุทธิ์ได้ไปร่วมงานที่ประเทศเกาหลี ได้รับการยืนยันจากพระเจ้าอย่างชัดเจนโดยผ่านทางอาจารย์ ดร.โช ยอง กี ที่เชิญให้ท่านเทศนาท่ามกลางคนนับแสนในคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเมื่อกลับมาพระองค์ทรงจัดเตรียมสถานที่นมัสการแห่งใหม่แทนบ้านหลังเดิม ได้มีพิธีเปิดคริสตจักรอย่างเป็นทางการ วันที่ 23 ตุลาคม 1990 โดยมีพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานพิธีเปิด

"การเป็นคริสเตียน ไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนา แต่เป็นการเปลี่ยนชีวิต"

หนึ่งในผู้นำคริสตชนที่ประสบความสำเร็จกับชีวิตการรับใช้พระเจ้าเป็นอย่างมาก ด้วยการทุ่มเทชีวิตและจิตใจ

ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน
ศิษยาภิบาล

"พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก"

รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มาเป็นประธานในพิธีเปิดคคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ (ขณะนั้นใช้สถานนมัสการที่ ซ.สุขุมวิท 101)

คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ ฯ
เมื่อปี ค.ศ.1990

"ศาสนาจารย์.นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน"

เทศนาในคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Yoido Full Gospel Church) เมื่อปี ค.ศ.1990 ก่อนกลับมาเปิดคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯ

Yoido Full Gospel Church
เมื่อปี ค.ศ.1990

Services

  "เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและชนทุกชาติ มาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนาม ของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้นับถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่ง พวกท่านไว้และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค "

มัทธิว 5 : 13 - 14
กิจกรรมเพื่อรับใช้สังคมตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์มีการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษากับเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- มูลนิธิหทัยทิพย์
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- ISEVRVE RNMT

  "เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค"

มัทธิว 28 : 19 - 20
มีการจักกิจกรรมในชุมชน เพื่อนำข่าวประเสิร์ฐไปยังพี่น้องชาวไทยในทุกหนแห่ง ทั้งในสถานศึกษาชุมชน ฯลฯ
- กิจกรรมตามสถานศึกษาและชุมชน
- ประกาศผ่านช่องทาง Social media
- ประกาศทางสายสัมพันธ์
- บทเรียนนิวไลฟ์เรียนทางไปรษณีย์

  "เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอก และคนต่างด้าวอีกต่อไป แต่เป็นพล เมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า"

เอเฟซัส. 2 : 19
สร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตผ่าน กลุ่มเซลล์เพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันในแต่ละสัปดาห์ มีการฟื้นฟูใช้เวลาร่วมกันนอกสถานที่เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ และเยี่ยมเยียนพี่น้อง ในคริสตจักร
- กลุ่มเซลล์
- กลุ่มตอนบ่ายวันอาทิตย์
- Retreat
- เยี่ยมเยียน

  "พระองค์ตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า ถ้าใครต้องการมาติดตามเรา ให้คน นั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตน แบกทุกวันและตามเรามา"

ลูกา 9 : 23
มีค่ายผู้นำเพื่อ Coaching ในการรับใช้ พระเจ้า และสถาบันสร้างและพัฒนาผู้นำที่มี หัวใจแบบพระเยซูเพื่อรับใช้พี่น้องชาวไทย พร้อมด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์
- ค่ายผู้นำ
- สถาบันพระคัมภีร์ร่วมนิมิต
- สถาบันสร้างและพัฒนาผู้นำ
- สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อออนไลน์

  "จิตวิญญาณเป็นที่ให้ชีวิต ส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้น เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต"

ยอห์น 6 : 63
ส่งเสริมจิตวิญญาณสมาชิกให้เติบโต ผ่านการ เทศนา นมัสการ และอธิษฐาน วันสะบาโต/ ศุกร์อธิษฐาน/ เฝ้าเดี๋ยว
- การนมัสการ
- เทศนา
- ทีมศิษยาภิบาล
- กิจกรรมส่งเสริมจิตวิญญาณ
- วันสะบาโต

Gallery

คริสตจักรร่วมนิมิตมีกิจกรรมตลอดทั้งปี ทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ จิตวิญญาณของสมาชิก เช่น คอนเสิร์ตการกุศล วันอดอาหารอธิษฐาน ค่ายองค์กร ค่ายครอบครอบ เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิก รู้จักกันมากขั้นและเติบโตในทางของพระเจ้า
ดูอัลบั้มทั้งหมด

Why Choose Us?

ทีมศิษยาถิบาล

ศิษยาภิบาลที่มีประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้าและ
งานฝ่ายวิญญาณมาเป็นเวลากว่า 58 ปี

โปรแกรมนมัสการ

09.00 - 10.00 น. ชั้นเรียนผู้นำ
10.00 - 12.15 น. นมัสการรอบเช้า
13.30 - 14.30 น. กลุ่มสามัคคีธรรมตามวัย
15.00 - 17.00 น. นมัสการรอบบ่าย

คนไทยเพื่อคนไทย

ประกาศกับคนไทยโดยคนไทย และเข้าใจพื้นฐานวัฒนธรรม

สื่อบทเรียน/หนังสือ

หนังสอคำสอน/ คำเทศนา/ ที่สามารถนำไปแบ่งปัน ต่อได้เลยและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เป็นคริสตจักร

เป็นคริสตจักรทเชื่อในพระกิตติคุณสมบูรณ์ และรับใช้อย่างสมดุลบนพื้นฐานของพระคัมภีร์

การเลี้ยงดู

ใส่ใจสมาชิกอย่างทั่วถึงและเจาะจง

ทุกความมุ่งมั่น คือ เมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตและพัฒนา เดินช้าได้ แต่อย่าหยุดเดิน, ทำช้าได้ แต่อย่าหยุดทำ จนกระทั่งพบความสำเร็จ

ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน

ยิ่งทำตัวเล็ก ยิ่งได้พัก ยิ่งทำตัวใหญ่ ยิ่งวุ่นวาย

ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน

จะรู้ตนได้ ต้องมีกระจกหน้า กระจกหลัง กระจกข้าง ผู้คนรอบข้าง ผู้คนข้างหลังให้ข้อคิดแก่เราอย่างไร ใช้คำแนะนำนั้นให้เกิดผลสูงสุด

ศาสนาจารย์นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน

Latest News ข่าวสารอื่น ๆ

เชิญอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
30 September 2561
เชิญอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
อ่านต่อ
อธิษฐานอดอาหาร
18 August 2561
-ร่วมอดอาหาร  ตั้งแต่เวลา 05.00-17.00 -ร่วมอดอาหารที่คริสตจักร ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00
อ่านต่อ

Contact

Call Us
02-539-4565
Address
42 Soi Ladprao 99
Klong Chao Nam Sing
Wang Thonglang District
Bangkok 10310
โปรดใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง
Open the map
Close the map